Regulamin rekrutacji w projekcie


REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Pt. „Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice”

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł Projektu: „Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice”

Numer umowy: RPZP.08.02.00-32-K034/17-00

Projektodawca: Gmina Dolice

Biuro Projektu: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

Projekt realizowany w ramach: Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie: 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Grupa Docelowa: 209 uczniów szkół podstawowych  i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Dolice oraz 16 nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Dolice.

Całkowita wartość projektu: 727 800,00 PLN

Kwota dofinansowania: 655 020,00 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 618 630,00 PLN)

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Objaśnienia skrótów i terminów:

EFS – Europejski Fundusz Społeczny,

RPO WZ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

BO – Beneficjent Ostateczny, uczestnik zajęć lub nauczyciel objęty wsparciem w ramach Projektu współfinansowanego z EFS zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,

Projekt – projekt „Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice” realizowany przez Gminę Dolice,

Zespół Projektowy – powołany przez Wójta Gminy Dolice zespół zarządzający Projektem,

Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem.

2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników zwanych dalej „Beneficjentami Ostatecznymi”, zasady uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice”, zwanym dalej „ Projektem”, także określa prawa i obowiązki BO i rodziców lub opiekunów prawnych uczniów.

3. Projekt jest realizowany tylko i wyłącznie pod warunkiem obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ pomiędzy Gminą Dolice a Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

4. Udział BO w projekcie jest bezpłatny.

5. Projekt zakłada udział 209 uczniów (w tym 12 uczniów niepełnosprawnych) szkół podstawowych  i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Dolice, doposażenie 8 pracowni do prowadzenia zajęć (3 matematycznych, 5 przyrodniczych), a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dolice.

6. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

7. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu.

 

§ 2

Cele i zakres realizacji Projektu

 

1. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kształcenia ogólnego w 4 szkołach z terenu Gminy Dolice objętych wsparciem (SP w Dobropolu, SP w Rzeplinie, SP w Sądowie, SP w Dolicach (w tym klasy gimnazjalne)), rozwój kompetencji kluczowych i właściwych podstaw i umiejętności do funkcjonowania na rynku pracy wśród 209 uczniów (85K, 124M) objętych wsparciem, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych (6K, 6M), doposażenie 8 pracowni do prowadzenia zajęć (3 matematycznych, 5 przyrodniczych), a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli (14K, 2M) w okresie 01.03.2018r. – 31.12.2019r.

2. Działania w ramach realizacji projektu:

W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

2.1. Zostaną przeprowadzone zajęcia dla uczniów:

Ø  w Szkole Podstawowej w Dobropolu:

·         w ramach zadania 1 - Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy:

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,

ü  Warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się i wykorzystania wiedzy w praktyce,

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,

ü  Zajęcia rozwijające – koło zainteresowań z informatyki,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: terapia pedagogiczna,

ü  Zajęcia specjalistyczne indywidualne: konsultacje z psychologiem,

·         w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:

ü  Zajęcia rozwijające – koło zainteresowań z przyrody,

ü  Zajęcia rozwijające z matematyki.

Ø  w Szkole Podstawowej w Rzeplinie:

·         w ramach Zadanie 1 - Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy:

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,

ü  Zajęcia rozwijające z j. angielskiego,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia,

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

ü  Zajęcia rozwijające z matematyki,

ü  Zajęcia rozwijające – koło zainteresowań z przyrody.

Ø  w Szkole Podstawowej w Sądowie:

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Warsztaty radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

ü  Zajęcia rozwijające z matematyki,

ü  Zajęcia rozwijające z przyrody,

Ø  w Szkole Podstawowej w Dolicach:

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Psychoedukacja,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia,

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

ü  Zajęcia rozwijające z matematyki,

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii,

ü  Zajęcia rozwijające z geografii,

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,

ü  Zajęcia rozwijające z chemii,

Ø  W SP w Dolicach (klasy gimnazjalne):

ü  Warsztaty grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego,

ü  Indywidualne i 2 osobowe spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym,

·         w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji:

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Psychoedukacja,

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

ü  Zajęcia rozwijające z matematyki,

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki,

ü  Zajęcia rozwijające z fizyki,

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,

ü  Zajęcia rozwijające z chemii.

 

2.2.Nauczyciele poszczególnych szkół z terenu Gminy Dolice zostaną objęci następującym wsparciem:

Ø   ze SP w Dobropolu:

·         w ramach zadania 2 – Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli:

ü  Kurs on-line dot. Skutecznego nauczania języków obcych,

ü  Studia podyplomowe – Logopedia szkolna,

ü  Studia podyplomowe – Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym itd.(oligofrenopedagogika) i rewalidacja osób upośledzonych

Ø  ze SP w Rzeplinie:

ü  Kurs – Nowatorskie metody nauczania i uczenia się,

ü  Kurs – Tworzenie prezentacji multimedialnych w Prezi,

ü  Kurs – Jak angażować uczniów w uczenie się?,

ü  Kurs – Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych,

Ø  ze SP w Sądowie:

ü  Studia podyplomowe  - Przygotowanie pedagogiczne i metodyczne do nauczania języka angielskiego,

ü  Kurs – Nowatorskie metody nauczania i uczenia się,

ü  Kurs – Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych,

Ø  Z SP w Dolicach:

ü  Szkolenie z zakresu nauki matematyki,

ü  Warsztaty "Obserwacje, pokazy nauczyciela i doświadczenia uczniowskie w nauczaniu  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”

 

2.3. Zostanie doposażonych 8 pracowni w pomoce dydaktyczne oraz w sprzęt TIK:

Ø  w SP w Dobropolu:

ü  pracownia przyrodnicza,

Ø  w SP w Rzeplinie:

ü  pracownia matematyczna,

ü  pracownia przyrodnicza,

Ø  w SP w Sądowie:

ü  pracownia matematyczna,

ü  pracownia przyrodnicza,

Ø  w SP w Dolicach:

ü  pracownia przyrodnicza,

Ø  w SP w Dolicach (klasy gimnazjalne):

ü  pracownia matematyczna (pracownia matematyczna będzie pracownią międzyszkolną, udostępnianą SP w Dolicach),

ü  pracownia przyrodnicza.

 

Ponadto w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji, do Szkoły Podstawowej w Dobropolu, Szkoły Podstawowej w Dolicach; zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do rozpoznania potrzeb rozwojowych, takie jak np. programy multimedialne, gry.

 

Dla uczestników projektu z każdej ze szkół przewidziane są wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne. Planuje się po min. 1 wyjeździe w każdym roku szkolnym (min.3 wyjazdy dla każdej szkoły w całym okresie realizacji projektu), np. do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, Dworku Tradycja w Bełcznej. Ilość miejsc na wyjazdy będzie ograniczona. Pierwszeństwo będą miały osoby o najwyższej frekwencji na zajęciach.

 

§ 3

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z wyznaczonymi przez Dyrektorów szkół harmonogramami zajęć (Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz częstotliwości zajęć).

Zajęcia prowadzone będą przez kadrę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia poszczególnych zajęć.

Zajęcia prowadzone będą w sposób niestereotypowy i równościowy. Podczas zajęć prowadzący promować będą postawy szacunku dla odmienności i różnic, uznawania równych praw i obowiązków, bez względu na płeć.

 

Poniżej przewidywana liczba godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz liczba dzieci objętych wsparciem w trakcie całego trwania projektu:

 

SP W DOBROPOLU

L.P

zajęcia

Przewidywana liczba dzieci objętych projektem

Liczba grup

na danych zajęciach

l. godz. w r. szkolnym 2017-2018

 (od 01.03.2018r. do 30.06.2018r.)

l. godz. w r. szkolnym 2018-2019

 (od 01.09.2018r. do 30.06.2019r.)

l. godz. w r. szkolnym 2019-2020

 (od 01.09.2019r. do 31.12.2019r.)

Przewidywana łączna l. godz. zajęć w projekcie

(na wszystkie grupy, w trakcie całego trwania projektu)

na grupę

łącznie

na grupę

łącznie

na grupę

łącznie

1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

20

2

15

30

30

60

15

30

120

2

Warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się i wykorzystania wiedzy w praktyce

20

2

15

30

30

60

15

30

120

3

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

20

2

15

30

30

60

15

30

120

4

Zajęcia rozwijające – koło zainteresowań z informatyki

20

2

15

30

30

60

15

30

120

5

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia

14

3

15

45

30

90

15

45

180

6

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia

10

2

15

30

30

60

15

30

120

7

Zajęcia specjalistyczne grupowe: terapia pedagogiczna

12

3

15

45

30

90

15

45

180

8

Zajęcia specjalistyczne indywidualne: konsultacje z psychologiem

16

16

3

48

5

80

2

32

160

9

Zajęcia rozwijające – koło zainteresowań z przyrody

20

2

15

30

30

60

15

30

120

10

Zajęcia rozwijające z matematyki

20

2

15

30

30

60

15

30

120

 

 

SP W RZEPLINIE

L.P.

zajęcia

Przewidywana liczba dzieci objętych projektem

Liczba grup

na danych zajęciach

l. godz. w r. szkolnym 2017-2018  (od 01.03.2018r. do 30.06.2018r.)

l. godz. w r. szkolnym 2018-2019 (od 01.09.2018r. do 30.06.2019r.)

l. godz. w r. szkolnym 2019-2020 (od 01.09.2019r. do 31.12.2019r.)

Przewidywana łączna l. godz. zajęć w projekcie (na wszystkie grupy, w trakcie całego trwania projektu)

na grupę

Łącznie

na grupę

łącznie

na grupę

Łącznie

1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

12

1

30

30

60

60

30

30

120

2

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

12

1

30

30

60

60

30

30

120

3

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia

8

2

30

60

60

120

30

60

240

4

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

14

1

30

30

60

60

30

30

120

5

Zajęcia rozwijające z matematyki

14

1

30

30

60

60

30

30

120

6

Zajęcia rozwijające – koło zainteresowań z przyrody

25

2

30

60

60

120

30

60

240

 

 

 

 

 

 

 

SP W SĄDOWIE

L.P

zajęcia

Przewidywana liczba dzieci objętych projektem

Liczba grup

na danych zajęciach

l. godz. w r. szkolnym 2017-2018

 (od 01.03.2018r. do 30.06.2018r.)

l. godz. w r. szkolnym 2018-2019

 (od 01.09.2018r. do 30.06.2019r.)

l. godz. w r. szkolnym 2019-2020

(od 01.09.2019r. do 31.12.2019r.)

Przewidywana łączna l. godz. zajęć w projekcie

(na wszystkie grupy, w trakcie całego trwania projektu)

na grupę

Łącznie

na grupę

łącznie

na grupę

Łącznie

1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

14

2

15

30

30

60

15

30

120

2

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

14

2

15

30

30

60

15

30

120

3

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia

6

2

15

30

30

60

15

30

120

4

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Warsztaty radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

20

2

8

16

15

30

7

14

60

5

Zajęcia rozwijające z matematyki

12

2

15

30

30

60

15

30

120

6

Zajęcia rozwijające z przyrody

14

2

15

30

30

60

15

30

120

 

 

 

SP W DOLICACH

L.P

zajęcia

Przewidywana liczba dzieci objętych projektem

Liczba grup

na danych zajęciach

l. godz. w r. szkolnym 2017-2018

 (od 01.03.2018r. do 30.06.2018r.)

l. godz. w r. szkolnym 2018-2019

 (od 01.09.2018r. do 30.06.2019r.)

l. godz. w r. szkolnym 2019-2020

 (od 01.09.2019r. do 31.12.2019r.)

Przewidywana łączna l. godz. zajęć w projekcie

(na wszystkie grupy, w trakcie całego trwania projektu)

na grupę

Łącznie

na grupę

łącznie

na grupę

Łącznie

1

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia

10

1

8

8

15

15

7

7

30

2

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Psychoedukacja

10

1

8

8

15

15

7

7

30

3

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia

6

1

15

15

30

30

15

15

60

4

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

10

1

15

15

30

30

15

15

60

5

Zajęcia rozwijające z matematyki

10

1

15

15

30

30

15

15

60

6

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii

10

1

8

8

15

15

7

7

30

7

Zajęcia rozwijające z geografii

10

1

8

8

15

15

7

7

30

8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii

10

1

8

8

15

15

7

7

30

9

Zajęcia rozwijające z chemii

10

1

8

8

15

15

7

7

30

 

 

 

 

 

 

 

 

SP W DOLICACH (KLASY GIMNAZJALNE)

 

L.P

zajęcia

Przewidywana liczba dzieci objętych projektem

Liczba grup

na danych zajęciach

l. godz. w r. szkolnym 2017-2018

(od 01.03.2018r. do 30.06.2018r.)

l. godz. w r. szkolnym 2018-2019

(od 01.09.2018r. do 30.06.2019r.)

Przewidywana łączna l. godz. zajęć w projekcie

(na wszystkie grupy, w trakcie całego trwania projektu)

na grupę

łącznie

na grupę

łącznie

1

Warsztaty grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

109

3

2

6

2

6

12

2

Indywidualne i 2 osobowe spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym

109

59/50 osób

2

89

2

75

164

3

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia

10

1

15

15

15

15

30

4

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Psychoedukacja

10

1

15

15

15

15

30

5

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

20

1

30

30

30

30

60

6

Zajęcia rozwijające z matematyki

20

1

30

30

30

30

60

7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki

20

1

15

15

15

15

30

8

Zajęcia rozwijające z fizyki

20

1

15

15

15

15

30

9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii

20

1

15

15

15

15

30

10

Zajęcia rozwijające z chemii

20

1

15

15

15

15

30

 

§ 4

Kryteria kwalifikacyjne

 

1. BO będą uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz VII-VIII  (SP w Dolicach) prowadzonych przez Gminę Dolice, uczniowie klas gimnazjalnych w Dolicach oraz nauczyciele zatrudnieni w/w szkołach.

2. Kryteria rekrutacji

2.1 Kryteria rekrutacji uczniów:

BO może być osoba, która w danym roku szkolnym posiada status ucznia jednej ze szkół objętych projektem oraz złoży w wyznaczonym terminie (podanym przez dyrektora szkoły) deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

Punktacja stosowana podczas rekrutacji:

* złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (1pkt),

*posiadanie opinii PPP -  (3pkt),

*orzeczenie o niepełnosprawności -  (4pkt).

Do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dobierani będą  uczniowie o słabych wynikach, natomiast do zajęć rozwijających dobierani będą uczniowie z wyższą średnią ocen uzyskanych w semestrze poprzedzającym nabór oraz wykazujących szczególne zainteresowanie konkretnym rodzajem zajęć.

Doboru będzie dokonywał Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami oraz na podstawie arkuszy ocen semestralnych.

W pierwszej kolejności przyjmowane będę osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, następnie osoby z najwyższą liczbą punktów.

W przypadku, gdy kilka osób uzyska taką samą ilość punktów decydować będzie kolejność złożenia deklaracji.

1 uczestnik będzie mógł uczestniczyć max w 4 rodzajach zajęć.

 

2.2. Kryteria rekrutacji nauczycieli:

BO może być osoba, która w danym roku szkolnym posiada status nauczyciela jednej ze szkół objętych projektem oraz złoży w wyznaczonym terminie (podanym przez dyrektora szkoły) deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

Przy rekrutacji nauczycieli oceniana będzie ilość szkoleń/kursów. Udział w projekcie wezmą nauczyciele o małej ilości kwalifikacji w zakresie tematyki wsparcia z uwzględnieniem prowadzonych przez nich przedmiotów.

1 nauczyciel może wziąć udział w max. 3 kursach/szkoleniach/studiach podyplomowych/warsztatach

 

3. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony będzie równy dostęp uczestników obu płci.

4. Komisja rekrutacyjna dokona oceny merytorycznej i formalnej zgłoszeń oraz wyboru BO do udziału w zajęciach. Prace komisji powinny być udokumentowane protokołem.

5. W wyniku rekrutacji zostaną ustalone listy podstawowe i listy rezerwowe, oraz na bieżąco prowadzone będą listy rezerwowe uczestników, którzy zaproszeni zostaną do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji bądź odejścia dzieci już w nim uczestniczących do szkół ponadgimnazjalnych.
6. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia BO z udziału w Projekcie Koordynator Projektu podejmuje decyzję o uzupełnieniu grupy realizującej zadania, wykorzystując listę rezerwową.

.

§ 5

Prawa i obowiązki beneficjenta ostatecznego oraz rodzica lub opiekuna prawnego

 

1. Każdy BO ma prawo do:

1) udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,

2) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

3) otrzymania bezpłatnych materiałów piśmienniczych i dydaktycznych, jeżeli przewidziane są w projekcie i są niezbędne do przeprowadzenia zajęć,

2. Każdy BO zobowiązany jest do :

1) uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował,

2) wypełniania w trakcie zajęć wszystkich testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych,

3) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie działania 8.2,

4) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,

5) uzupełnienia zaległości w przypadku nieobecności w zajęciach,

6) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji Projektu.

3. Rodzic/opiekun prawny BO ma prawo do:

1) zgłaszania uwag i ocen prowadzonych zajęć nauczycielowi, dyrektorowi szkoły lub koordynatorowi Projektu,

2) uzyskania informacji wraz z uzasadnieniem o wykluczeniu dziecka z udziału w Projekcie.

4. Rodzic/opiekun prawny BO zobowiązany jest do:

1) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

2) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności BO wraz z podaniem przyczyny absencji u osoby prowadzącej zajęcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zdarzenia,

3) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział BO w Projekcie,

4) udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania i zachowaniu swojego dziecka.

 

§ 6

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie

 

1. BO może zrezygnować z udziału w Projekcie w przypadku, gdy rezygnacja została zgłoszona przez rodzica/prawnego opiekuna w formie pisemnej do Koordynatora Projektu.

2. BO może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych. Rodzic/opiekun prawny ucznia o rezygnacji powinien poinformować Koordynatora Projektu w formie pisemnej.

3. W przypadku opuszczenia więcej niż 40% zajęć w semestrze bez usprawiedliwienia BO może zostać wykluczony z udziału w Projekcie.

4. BO może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach w przypadku zachowania powodującego dezorganizację zajęć.

5. BO rezygnujący lub wykluczony z uczestnictwa w Projekcie jest zobowiązany do zwrócenie wszystkich materiałów dydaktycznych.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać Koordynatorowi Projektu.

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronach internetowych szkół oraz Gminy Dolice, tj. dolice.pl , http://spdobropole.gamaserv.pl/ , www.gimdolice.edupage.org , http://www.sprzeplino.pl/, www.spsadow.edupage.org,

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

 

                                               ZATWIERDZIŁ       

Wójt Gminy Dolice