Plan zajęć

"Projekt pt. Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice"Gmina Dolice realizuje projekt pt. „Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest w ramach  Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie: 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Całkowita wartość projektu: 727 800,00 PLN

Kwota dofinansowania: 655 020,00 PLN (w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej - 618 630,00 PLN)

 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kształcenia ogólnego w 4 szkołach z terenu Gminy Dolice objętych wsparciem (SP w Dobropolu, SP w Rzeplinie, SP w Sądowie, SP w Dolicach (w tym klasy gimnazjalne)), rozwój kompetencji kluczowych i właściwych podstaw i umiejętności do funkcjonowania na rynku pracy wśród 209 uczniów (85K, 124M) objętych wsparciem, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych (6K, 6M), doposażenie 8 pracowni do prowadzenia zajęć (3 matematycznych, 5 przyrodniczych), a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli (14K, 2M) w okresie 01.03.2018r. – 31.12.2019r.

 

Realizacja działań w ramach projektu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia ogólnego na terenie Gminy Dolice.

 

Główne wskaźniki projektu:

Nazwa

Zakładana wartość docelowa wskaźnika

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]

16

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]

16

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby]

209

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby]

2

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby]

209

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do  prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]

4

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]

4

Liczba uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym 

40

 

W ramach realizacji projektu w Szkole Podstawowej w Dobropolu zostaną przeprowadzone następujące działania:

Uczniowie zostaną objęci poniższymi zajęciami:

·         w ramach zadania 1 - Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy:

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,

ü  Warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się i wykorzystania wiedzy w praktyce,

ü  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,

ü  Zajęcia rozwijające – koło zainteresowań z informatyki,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia,

ü  Zajęcia specjalistyczne grupowe: terapia pedagogiczna,

ü  Zajęcia specjalistyczne indywidualne: konsultacje z psychologiem,

·         w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:

ü  Zajęcia rozwijające – koło zainteresowań z przyrody,

ü  Zajęcia rozwijające z matematyki.

Nauczyciele zostaną objęci następującym wsparciem:

·         w ramach zadania 2 – Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli:

ü  Kurs on-line dot. Skutecznego nauczania języków obcych,

ü  Studia podyplomowe – Logopedia szkolna,

ü  Studia podyplomowe – Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym itd.(oligofrenopedagogika) i rewalidacja osób upośledzonych

 

W ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

w szkole zostanie doposażona pracownia przyrodnicza.

 

Ponadto w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do rozpoznania potrzeb rozwojowych, takie jak np. programy multimedialne, gry.

 

Dla uczestników projektu z każdej ze szkół przewidziane są wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne. Planuje się po min. 1 wyjeździe w każdym roku szkolnym (min.3 wyjazdy dla każdej szkoły w całym okresie realizacji projektu), np. do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, Dworku Tradycja w Bełcznej. Ilość miejsc na wyjazdy będzie ograniczona. Pierwszeństwo będą miały osoby o najwyższej frekwencji na zajęciach.